pdf icon Opdracht+algvwn.12maart2022.pdf

 

Werkwijze en voorwaarden 

Advocaat komt van “ad vocare” erbij geroepen en zo nodig het woord doen. Dat is als het vertalen van het recht naar het dagelijks leven en omgekeerd en het - mogelijk - gevolg uitleggen van een proces-middel en proces-houding.

De dienstverlening is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nr 3432.1675.0000 en bij de Belastingdienst met het btw-nr : NL001191719B86.

De opdracht wordt aanvaard middels deze schriftelijke bevestiging en met vermelding van deze/nadere voorwaarden, waarbij er sprake is van inzet door de advocaat als een inspanning-verplichting Daarbij wordt wel een inschatting van de haalbaarheid (resultaat) gedaan maar geen garantie gegeven. Deze/nadere voorwaarden gelden ook voor de zaken aangenomen op basis van een last tot toevoeging (door de Rechtbank afgegeven aan de Raad voor Rechtsbijstand).

Uw zaak/dossier wordt bestudeerd en zo nodig volgt een nader onderzoek zoals het raadplegen van rechtspraak/jurisprudentie, literatuur en anderszins. Vervolgens krijgt u schriftelijk en/of mondeling uitleg en advies. Daarna maakt u de keuze(s).

Bij de uitvoering wordt waar nodig - onder dezelfde voorwaarden - een beroep gedaan op derden, zoals een deurwaarder danwel waarnemer/vervanger.

Voor de financiering van de dienstverlening kan door de advocaat een subsidie/toevoeging worden aangevraagd de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org), waarbij een eigen bijdrage zal worden opgelegd. Deze wordt slechts voor één bepaalde zaak/instantie/rechtsbelang en voor een beperkt aantal uren verleend. Indien de zaak Uiterst Bewerkelijk is qua feiten en/of juridische vraagstukken, kan er bij de RvR een verzoek om toekenning van meer uren ingediend worden. Veelal wordt dit afgewezen en in dat geval worden de werkzaamheden tot het strikt noodzakelijke beperkt. Bij toewijzing wordt er altijd opnieuw een (hogere) eigen bijdrage opgelegd. Indien uw financiele informatie achteraf niet volledig/juist blijkt en/of als u achteraf een te hoog vrijgelaten vermogen heeft, zal de toevoeging worden herzien en bestaat er de mogelijkheid dat u de subsidie alsnog moet terugbetalen danwel het overeengekomen/geldende uurtarief alsnog moet voldoen op basis van een na te zenden factuur (zie hierna).

Een korting op de eerste Eigen Bijdrage kan worden verkregen door vooraf c.q. alsnog een verwijzing van Het Juridisch Loket te vragen, hetgeen ook in het geval van een voorkeur-advocaat geldt (www.hetjuridischloket.nl // T 0800-8020 // o.a. aan de Vijzelgracht 21-25 te 1017 HN  Amsterdam).

De Eigen Bijdrage kan ook worden gekort tot nihil indien u in een vorm van detentie verblijft. Het tekenen van een "Eigen verklaring gedetineerden" is daarvoor nodig.

U kan/moet zelf een verzoek bij de Gemeente indienen in het geval u voor Bijzondere Bijstand in aanmerking wil komen. Aan het indienen van een dergelijk verzoek is een hele korte termijn - van veelal maar 2 weken - gebonden.

Komt u niet voor deze subsidie in aanmerking komt, dan worden de werkzaamheden gefactureerd ad E 130,00 per uur incl 21% btw. In principe wordt gewerkt met voorschotten ad 5 uur, maar gelet op de aard van de werkzaamheden en/of in overleg kan de wijze van factureren afwijken. U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Alle overige kosten zoals griffierecht, uittreksels, betekening en/of aangetekende post, (verplicht) ingehuurde derden, niet-NL kosten, reistijd en reiskilometers, etc, alsmede een proces-kosten-veroordeling komen voor uw rekening en worden - zo mogelijk op voorschot - gefactureerd. U dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Bij in gebreke zijn van betaling binnen de 14 dagen termijn bent u "in verzuim" en kan wettelijke rente in rekening worden gebracht en bestaat er de bevoegdheid tot opschorting van de werkzaamheden tot betaling heeft plaatsgevonden.

Derden-gelden verkeer wordt niet geaccepteerd en dergelijke betalingen dienen via uw eigen bankrekening of via een door u aangewezen persoon/bankrekening te verlopen. Ik ben niet verbonden aan een Stichting Derdengelden.

De aansprakelijkheid van de advocaat en voor ingehuurd personeel/derde is beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Bij onverhoopt niet uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium.

Een klacht moet zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de advocaat kenbaar worden gemaakt. 

De advocaat hanteert daarvoor een kantoorklachten-reglement. 

Een klacht kan altijd worden ingediend bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten of bij de civiele rechter.

De advocaat voldoet en blijft voldoen aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand om op de rechts(vak)gebieden werkzaam te kunnen zijn, o.a. door het behalen van voldoende opleidingspunten.

Na beëindiging van de dienstverlening/zaak zal het dossier nog 5 jaar worden bewaard.