FAMILIE en JEUGD RECHT

Echtscheiding (ES)

Een procedure kan op gezamenlijk verzoek of eenzijdig verzoek met of zonder verweer of referte-verklaring, met of zonder een convenant (ESC), altijd met een ouderschapsplan (OSP) indien er minderjarige kinderen zijn. Ook is het mogelijk een voorlopige voorziening te laten treffen, die geldig is tijdens de procedure. Aan elke procedure hangt een apart financieel plaatje (o.a. griffierecht).

Een ESC bevat informatie over hoe het huwelijk moet worden beëindigd en hoe de zaken nadien zijn/worden geregeld zoals toewijzing van de (huur)woning, de verdeling/toedeling van goederen uit de gehele/gedeeltelijke gemeenschap van goederen, verdeling van vermogens-bestanddelen, verdeling van schulden, bijdrage in de kosten van levensonderhoud (partner-alimentatie/PA), pensioen-verdeling, etc.

Een OSP bevat informatie over het gezag, de verblijfplaats van de kinderen, de omgang tussen de ouder(s) met de kinderen, welke informatie wanneer en hoe deze tussen de ouders wordt uitgewisseld, het verlenen van toestemming voor bijzondere feiten en omstandigheden, de regeling en kosten van het verblijf, een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging (kinder-alimentatie/KA), alsook een nieuwe partner en/of een wens tot verhuizing, etc.

Voor het maken van een verdeling/toedeling van het vermogen/schulden is veelal het inwinnen van advies en verkrijgen van informatie/bewijs bij uw belasting-adviseur/accountant en/of notaris en/of bank, verzekeraar, pensioen-beheerder, etc van groot belang. Dit behoort niet tot de werkzaamheden van de advocaat.

Partner-alimentatie (PA) en kinder-alimentatie (KA) :

Voor de vaststelling van alimentatie bij ES, van een eerste alimentatie en voor wijziging van een eerder vastgestelde alimentatie kan een procedure worden gevoerd. Er moet vastgesteld worden wat de behoefte is en wat de draagkracht is. Hieraan hangt een financieel plaatje (o.a. griffierecht).

Voor het maken van PA/KA-berekeningen en vermogens-verdelingen maakt de advocaat gebruik van de SPLIT-OnLine rekentool, waarmee diverse financiele situaties kunnen worden berekend. Deze tool wordt bij elke wettelijke verandering zonodig aangepast en de berekeningen zijn in lijn met de normen van de Rechtbanken/Justitie/Nibud. Bij SPLIT-OnLine worden ook regelmatig kursussen gegeven/gevolgd over alimentatie en vermogensverdeling.

 

Sinds 1 januari 2015 is KA niet meer belasting-technisch aftrekbaar, maar PA nog wel. 

De juridische diskussie gaande over het kindgebondenbudget (KGB) en de ouderkop (OK) is beslecht. Deze worden opgeteld bij het draagkracht-inkomen en niet afgetrokken van de kinder-behoefte.

 

Ondertoezichtstelling (OTS), (gesloten) uithuisplaatsing (UHP+GUHP) en gezag :

De advocaat geeft advies en/of verleent rechtsbijstand in de procedure gestart door Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, of een melding bij het AMK, etc. Daarnaast kan ook bezwaar gemaakt worden tegen de - tijdens de OTS gegeven - schriftelijke aanwijzing van de jeugdzorg.

Hetzelfde geldt voor een procedure in het kader van wijziging gezag naar eenzijdig en gezamenlijk gezag.

 

Overige familie en/of jeugd recht : psychiatrie en curatele bewind mentorschap :

In het kader van de psychiatrie gold tot 1 januari 2020 de Wet BOPZ met rechterlijke machtigingen voor dwangopnames en/of voorwaarden bij het thuis-wonen. Sinds 1januari 2020 is er nieuwe wetgeving ingevoerd namelijk de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. Bijscholing heeft inmiddels plaatsgevonden. De nieuwe wetten moeten hun waarde in de praktijk gaan laten zien.

 

Rechtsbijstand bij zaken over curatele, bewindvoering, mentorschap, behoort tot de mogelijkheden.